REGULAMIN

 1. Prowadząca warsztaty i spotkania (dalej: Organizator), świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
 2. Organizator posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów.
 3. Warsztaty i prelekcje realizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska”.
 4. W warsztatach uczestniczyć mogą grupy szkolne liczące nie więcej niż 30 uczestników, pod opieką nauczyciela/opiekuna grupy.
 5. Warsztaty i prelekcje są bezpłatne.
 6. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, terminu zgodnego z TERMINARZEM oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail sztukaafryki@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 695 297 142.
 7. Potwierdzenie rezerwacji terminu warsztatów dokonuje się na adres e-mail podany przez nauczyciela/opiekuna grupy dokonującego zgłoszenia grupy na warsztaty.
 8. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów informując Organizatora o rezygnacji na adres e-mail sztukaafryki@gmail.com lub telefonicznie – 695 297 142 nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach. Zobowiązane jest wówczas do zaproponowania innego terminu warsztatów.
 10. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po ich zakończeniu (aż do momentu opuszczenia miejsca w którym odbywają się warsztaty) i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 11. Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej Galerii Sztuki Wozownia zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
 12. Organizator uprawniony jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z dokumentacją projektu realizowanego w ramach Stypendium i działami promocyjnymi. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione w miejscu odbywania się warsztatów.

PDF do pobrania: Warsztaty – regulamin