O PROJEKCIE

Motto:

Jeżeli sztuka nie jest rozumiana wyłącznie jako dekoracja, ale jako środek do rozwiązania poważnych problemów w społeczeństwie – lokalnych, kontynentalnych lub międzynarodowych – sztuka może zmienić wiele.

| N’GoNé Fall – kuratorka, krtytyczka sztuki

Projekt AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA ma na celu zapoznanie społeczności lokalnej ze współczesnymi zjawiskami w sztuce afrykańskiej, dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu czy równości płciowej. Poprzez twórcze działania, warsztaty i prelekcje skierowane do społeczności lokalnej podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej.

Projekt skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób dorosłych, nauczycieli i seniorów. Realizowany będzie w kilku blokach tematycznych, dostosowanych pod względem formy do różnych grup wiekowych beneficjentów, w okresie od sierpnia do grudnia.

Współczesna sztuka Afryki stanowi fenomen, polegający na łączeniu bogatej tradycji artystycznej ze zdobyczami Zachodu. Jednocześnie jest ona silnie zaangażowana w problemy społeczne, będące wynikiem kolonialnej przeszłości i problemu globalizacji. Afryka dopiero buduje struktury instytucjonalne, wznosi pierwsze centra sztuki, integruje artystów wokół tworzących się wielofunkcyjnych ośrodków kultury, kształci kuratorów, krytyków i historyków sztuki, którzy pozwolą w przyszłości głębiej spojrzeć na fascynujący świat, nie zawsze zrozumiały dla człowieka Zachodu. Sztuka współczesna w Afryce stanowi forum wyrażania sprzeciwu wobec zjawisk dominującego modelu świata Zachodu.

Prezentując wybrane zagadnienia społeczne mające oddźwięk w sztuce współczesnej, podjęta zostanie dyskusja nad jej społeczną rolą, służącą przełamywaniu barier i uprzedzeń, poprzez ukazanie kontrastu między sztuką afrykańską a zjawiskami społecznymi w Polsce oraz poszukiwanie uniwersaliów.

Projekt zakłada zapoznanie uczestników z najnowszymi zjawiskami w sztuce afrykańskiej, które prezentowane będą w kilku blokach tematycznych obejmujących zagadnienie takie jak:

  • sztuka i polityka,
  • postkolonializm,
  • czarny feminizm,
  • sztuka recyklingu,
  • współczesność wobec tradycji
  • konsumpcjonizm i globalizm.

W ramach bezpłatnych warsztatów, prelekcji i wykładów podjęta zostanie dyskusja o stereotypach kulturowych, w celu wyrobienia postaw tolerancji społecznej, zachowań proekologicznych, otwarcia na dorobek kultur pozaeuropejskich, świadomości ras i kultur. Integralnym elementem projektu będzie portal www, będący platformą komunikacji, dokumentacji i promocji. Do współtworzenia portalu zaangażowani zostaną szczególnie seniorzy, zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.

Projekt AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska”.